Skip to main content

慧灯之光视频

出离心

加行修法的传承

2010.03.08 (01:28:49)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/708-l10030

人身难得和无常

2011.04.09 (01:42:22)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/738-l11048

轮回和因果

2011.04.10 (01:38:46)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/739-l11049

四外加行-人身难得的修法

2011.03.28 (01:53:45)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/460-l11032

四外加行-寿命无常的修法

2011.03.29 (02:00:56)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/670-l11033

四外加行-轮回痛苦的修法

2011.03.30 (01:48:04)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/671-l11034

四外加行-因果不虚的修法

2011.03.31 (01:55:44)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/672-l11035

出离心的修法

2010.03.07 (01:57:05)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/706-l10029

共同外前行2 人身难得1

2006.08.20 (01:35:33)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/872-l06002

共同外前行3 人身难得2 寿命无常1

2006.08.22 (01:37:42)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/873-l06003

共同外前行4 寿命无常2

2006.08.23 (01:32:32)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/874-l06004

共同外前行5 轮回过患

2006.08.24 (01:34:50)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/875-l06005

共同外前行6 因果不虚

2006.08.27 (01:37:22)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/chuli-xin/876-l06006

皈依

皈依的修法(20120312)

2012.03.12 (01:32:36)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/guiyi-de-xiufa/741-l12001

皈依的修法(20120330)

2012.03.30 (01:44:12)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/guiyi-de-xiufa/490-l12013

大圆满前行-皈依的修法

2011.04.16 (01:56:28)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/guiyi-de-xiufa/487-l11036

皈依的修法(2011)

2011.04.11 (01:31:32)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/guiyi-de-xiufa/488-l11050

菩提心

菩提心的修法(20120331)

2012.03.31 (01:51:28)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/747-l12014

菩提心的修法(上)(20120313)

2012.03.13 (02:02:09)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/743-l12002

菩提心的修法(下)(20120314)

2012.03.14 (01:46:47)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/744-l12003

大圆满前行-菩提心的修法

2011.04.17 (01:51:31)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/730-l11037

菩提心的修法(2011)

2011.04.12 (01:50:32)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/730-l11037

菩提心的修法(2010)

2010.03.09 (02:03:42)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/703-l10031

修菩提心的窍诀

2010.04.03 (02:05:21)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/689-l10005

自轻他重的修法

2002.10.25 (00:54:33)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/1842-l02014

自他相换的修法

2002.10.21 (01:29:05)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/1841-l02013

自他平等的修法

2002.10.18 (01:10:38)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/puti-xin/1840-l02012

六度

六度

布施的修法(上)

2012.04.01 (02:00:29)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/748-l12015

布施的修法(下)

2012.04.02 (01:54:23)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/749-l12016

忍辱的修法(上)

2012.04.13 (01:50:30)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/756-l12024

忍辱的修法(下)

2012.04.14 (02:02:07)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/757-l12025

佛教入门课7 生活中的六波罗蜜多1

2017.09.11 (01:57:19)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/2329-l17071

佛教入门课8 生活中的六波罗蜜多2

2017.09.12 (01:54:21)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/2311-l17072

佛教入门课9 生活中的六波罗蜜多3

2017.09.13 (01:57:58)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/2320-l17073

佛教入门课10 生活中的六波罗蜜多4

2018.09.16 (01:58:27)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3333-l18085

佛教入门课11 生活中的六波罗蜜多5

2018.09.17 (01:59:04)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3303-l18086

佛教入门课12 生活中的六波罗蜜多6

2018.09.22 (01:59:06)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3334-l18087

佛教入门课13 生活中的六波罗蜜多7

2018.09.23 (01:58:00)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3320-l18088

佛教入门课14 生活中的六波罗蜜多8

2018.10.20 (01:57:49)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3421-l18089

佛教入门课15 生活中的六波罗蜜多9

2018.10.21 (01:55:05)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3401-l18090

佛教入门课16 生活中的六波罗蜜多10

2018.10.28 (02:00:35)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3481-l18091

佛教入门课17 生活中的六波罗蜜多11

2018.10.29 (02:00:51)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3448-l18092

佛教入门课18 生活中的六波罗蜜多12

2018.11.04 (02:01:31)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3469-l18093

佛教入门课19 生活中的六波罗蜜多13

2018.11.17 (01:57:15)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3449-l18096

佛教入门课20 生活中的六波罗蜜多14

2018.11.18 (02:00:05)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3450-l18097

佛教入门课21 生活中的六波罗蜜多15

2018.11.26 (01:59:20)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3468-l18098

佛教入门课22 生活中的六波罗蜜多16

2018.11.27 (02:02:18)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/liu-du/3511-l18099

金刚萨埵

金刚萨埵的修法(2012)

2012.03.15 (01:56:55)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/jingangsaduo-de-xiufa/505-l12004

大圆满前行-金刚萨埵的修法

2011.04.19 (02:01:04)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/jingangsaduo-de-xiufa/731-l11038

金刚萨埵如意宝珠的修法(20110418)

2011.04.18 (01:43:25)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/jingangsaduo-de-xiufa/501-l11044

金刚萨埵如意宝珠的修法(20110413)

2011.04.13 (01:43:14)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/jingangsaduo-de-xiufa/824-l11052

金刚萨埵如意宝珠的修法(20110402)

2011.04.02 (01:48:40)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/jingangsaduo-de-xiufa/729-l11031

生圆次第

2017美国弘法行 生起次第的教授1

2017.07.29 (01:29:18)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shengyuan-cidi/8608-l17034

2017美国弘法行 生起次第的教授2

2017.07.30 (01:28:35)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shengyuan-cidi/8607-l17036

2017美国弘法行 生起次第的教授3

2017.07.30 (01:58:59)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shengyuan-cidi/8606-l17037

圆满次第的修法框架

2009.11.20 (01:40:42)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shengyuan-cidi/938-l09017

生起次第的修法框架1

2009.11.15 (01:29:14)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shengyuan-cidi/936-l09015

生起次第的修法框架2

2009.11.16 (01:26:42)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shengyuan-cidi/937-l09016

曼扎的修法

大圆满前行-曼荼罗的修法

2011.04.20 (01:41:10)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/manzha-de-xiufa/515-l11039

大圆满前行 内加行之曼荼罗修法

2010.08.08 (01:36:51)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/manzha-de-xiufa/512-l10009

上师瑜伽

莲花生大师修法

2012.04.27 (01:34:24)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shangshi-yujia/650-l12031

莲花生大师上师瑜伽

2013.03.17 (01:28:21)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shangshi-yujia/807-l13022

大圆满前行-上师瑜伽的修法

2011.04.21 (01:53:13)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shangshi-yujia/732-l11040

上师瑜伽-速赐加持的修法(2011)

2011.04.22 (01:49:57)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shangshi-yujia/580-l11043

上师瑜伽速赐加持(2010)

2010.11.26 (01:45:00)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shangshi-yujia/575-l10044

大圆满前行 内加行之上师瑜伽

2010.08.09 (01:31:39)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/shangshi-yujia/691-l10010

破瓦法

慧灯禅修课36 破瓦的修法1

2023.03.14 (01:40:19)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/powa-fa/8807-l23001

慧灯禅修课37 破瓦的修法2

2023.03.15 (01:44:21)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/powa-fa/8808-l23002

2018台湾系列讲座 《大圆满龙钦心髓破瓦法》讲授和实修引导

2018.01.21 (02:01:21)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/powa-fa/8603-l18007

破瓦的实修法

2010.04.18 (02:10:56)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/powa-fa/697-l10016

破瓦法

2009.10.14 (01:44:55)

https://fohuifayu.com/index.php/huideng-jiangtang/fofa-jianxiu/powa-fa/935-l09009